Trường Đại học Sài Gòn

khoa sư phạm khoa học xã hội

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC LÃNH ĐẠO KHOA VỚI SINH VIÊN NĂM 2022

Thc hin theo thông báo s 586/TB-ĐHSG ngày 29/3/2022 v vic chun b cho bui tiếp xúc gia lãnh đo nhà trường vi sinh viên, Khoa Sư phm Khoa hc Xã hi đã t chc bui tiếp xúc gia lãnh đo Khoa vi sinh viên vào lúc 20 gi, ngày 20/4/2021, hình thc trc tuyến qua google meet. Trước đó các lp đã t chc bui hp lp vi s tham d ca C vn hc tp, đ C vn hc tp gii đáp các thc mc liên quan đến phm vi ca lp.

Bui tiếp xúc gia lãnh đo Khoa vi sinh viên có s tham d ca:

- PGS.TS. Trn Th Thanh Vân - Trưởng khoa, trưởng ngành Sư phm Lch s

- TS. Trn Th Phương Lý - Phó trưởng khoa, trưởng ngành Sư phm Ng văn

- TS. Phm Th Bch Tuyết - Phó trưởng khoa, trưởng ngành Sư phm Đa lý

- Các thy cô Tr lý Đào to 4 ngành, Tr lý Nghiên cu khoa hc, Tr lý Văn ngh th thao và văn phòng khoa.

- Cùng hơn 400 sinh viên ca Khoa.

Trong bui tiếp xúc, cô Trn Th Thanh Vân đã gii đáp các câu hi ca sinh viên v các vn đ đào to, nghiên cu khoa hc, công tác sinh viên và cơ s vt cht ca Trường, Khoa. Ban Ch nhim khoa cũng lng nghe nhng ý kiến, chia s nguyn vng ca sinh viên; đng thi nhc nh các em v ý thc hc tp, tiến đ hc tp đ tt nghip đúng thi hn, ý thc chp hành ni quy ca Nhà trường và Khoa.

Bui tiếp xúc sinh viên din ra trong không khí sôi ni, dân ch, sinh viên có cơ hi được bày t nguyn vng ca mình. Sau bui tiếp xúc, sinh viên Khoa Sư phm Khoa hc Xã hi có mt s ý kiến vi các ni dung liên quan đến các hot đng cp trường v cơ s vt cht và chế đ chính sách dành cho sinh viên ngành sư phm.

Mt s hình nh ca bui tiếp xúc gia lãnh đo Khoa vi sinh viên:

web1

web2

 

Bài cùng chuyên mục

Đăng nhập | Ban biên tập

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

Phòng HB 306, HB307

273 An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM

Điện thoại: (08)38 305 567 - Email: